[Ebook] ➡ Erynie Author Marek Krajewski – Terrapin-info.co.uk

Erynie Nowa Seria Mistrza Polskiego Krymina UZemsta Silniejsza Ni Mi OWe Lwowie Wybuch A Panika Adne Dziecko Nie Mo E Ju By BezpieczneW Maju Roku W Strasznych M Czarniach Ginie Ma Y Ch Opiec Zbrodnia Jest Potworna Kim B Dzie Nast Pna Ofiara Ca E Miasto Liczy Na Pomoc Komisarza Edwarda Popielskiego Jednak Komisarz Nie Chce Przyj Sprawy Nie Tym RazemNie Wie Jeszcze, E Zosta Do Tego Wybrany Przez Morderc Przez Erynie, Boginie Zemsty Przez PrzeznaczenieWidmo Zbli Aj Cej Si Wojny, Pogromy I Parali Uj Cy Strach Rz Dz Lwowem, Tylko Jego Przest Pczy Wiat Wci Yje Wed Ug W Asnych Regu Ka Dy W Nim Zna Popielskiego I Jego Przydomek Ostatnia Rzecz, Na Kt R By Si Zgodzili, To Wsp Praca Ze S Ynnym Ysym Ale Ysy Ma Inne Plany Miasto Przesi Kni Te Zbrodni Przes Oni Cie Bogi Zemsty Wszyscy Pogr Si W Jego Mroku Na Wiele, Wiele Lat

 • Paperback
 • 272 pages
 • Erynie
 • Marek Krajewski
 • Polish
 • 05 March 2018
 • 9788324013609

About the Author: Marek Krajewski

Polish classical philologist, specialist in Latin linguistics, former academic teacher of University of Wroc aw Author of very popular series about Eberhard Mock and interwar Wroc aw In 2005 he got Polityka s Passport and Big Calbier Award for best crime story of 200310 thoughts on “Erynie

 1. says:

  Ksi ka jest osadzona w realiach przedwojennego Lwowa Uwielbiam ksi ki osadzone w rzeczywisto ci w miejscach, kt re znam cho by ze spacerowania po danym mie cie Tutaj te potrafi em przywo a z pami ci niekt re opisywane punkty miasta, kt re niewiele zmieni y si od 1939 roku Jest to dla mnie najwi ksza zaleta tej publikacji.Co poza tym Opowie momentami trzyma w napi ciu, momentami mniej Zw aszcza w po owie by y chwile, w kt rych ci ko by o mi przebrn przez kolejne strony Sama historia nie robi na mnie du ego wra enia, ale i nie jest to gatunek, kt ry cz sto trzyma mnie w napi ciu.Jest jeszcze jedna rzecz, na kt r zwr ci em uwag Dialogi s rewelacyjnie opracowane pod wzgl dem j zykowym Ka da z postaci, zale nie od swojego pochodzenia, m wi zupe nie innym dialektem To bardzo pomaga wci gn si w klimat przedwojennego Lwowa.Krajewski potrafi pisa tak, by czyta o si to przyjemnie Cho sama opowie nie by a dla mnie zbyt ciekawa, to wcze niej opisywany klimat i osadzenie w konkretnych miejscach powoduje, e mam ochot si gn po kolejn ksi k autora.

 2. says:

  Sporo opinii napisano ju o tej ksi ce, wi c nie b d si powtarza , ani zbytnio rozpisywa To po prostu rewelacyjny krymina Krajewski wietnie opisuje klimat przedwojennego Lwowa, a w szczeg lno ci lwowski p wiatek z ca galeri dziwnych osobnik w od drobnych rzezimieszk w po grube ryby.Kto bestialsko maltretuje i morduje ma e dzieci Kto i dlaczego Rozwi zanie jest zaskakuj ce, a prowadzi do niego wartka akcja, fa szywe tropy i, oczywi cie, komisarz Edward Popielski To fascynuj ca posta troskliwy ojciec, kochaj cy dziadek i bezwzgl dny, brutalny, nielicz cy si z nikim i niczym policjant, a dodatkowo obsesyjny pedant Ze wzgl du na swoj chorob pracuje g wnie w nocy, co tylko pog bia mroczn i troch niesamowit atmosfer powie ci Polecam gor co

 3. says:

  Kolejna porcja policyjnej opowie ci Ksi ka dla ludzi o mocnych nerwach szczeg lnie jak masz kolorow wyobra ni w trakcie czytania Akcja pokrecona i jak zwykle prawie do ko ca nie wiadomo kto zabi.Kiedy te byli zwyrodnialcy Szkoda dzieci i ich rodzic w Popielski te nie do ko ca jest normalny ale te mi go al Ciekawe co dalej pocznie.

 4. says:

  , , , , , .

 5. says:

  Popielski przeklina w duchu to ledztwo, kt re go uwodzi o i porzuca o w tym momencie, kiedy ju ju obiecywa o koniec i spe nienie Prowadzi je zajadle i bezskutecznie wbrew instrukcjom, wbrew policyjnym zwyczajom, nawet wbrew honorowi Korzysta z pomocy otr w i z odziej w, bi i poniewiera niewinnych ludzi tylko po to, aby dosta jaki och ap fa szywego tropu, jakie lepe przyczynowe ogniwo, jak obietnic bez pokrycia popada w coraz wi ksze roz alenie, kt re zapija w dk i t umi rozpust s 207 Powt rka z wroc awskiej rozrywki Popielskiemu, szlachetnemu sybarycie z tym razem irytuj c aci sk fiksacj , niedaleko do Eberharda Mocka, ale sama powie odstaje znacznie od serii z Breslau Nier wny rytm akcji i mniejszy rozmach intrygi sprawiaj , e powie Krajewskiego tym razem nie porywa, nawet pomimo sprawnej aleksandryjskiej techniki narracyjnej i naturalistycznego oddania j zykowego zr nicowania przedwojennego Lwowa.

 6. says:

  I have to admit that before I ve read it, I thought that it was nothing special All of those ratings I ve seen and all those good words I ve heard somehow made me think that people see this book as better than it actually is I WAS WRONG This criminal was really amazing Action, suspense, strong characters, descriptions that give you creep and not appealing yet very interesting background Reading this book was pure pleasure and need to check your lock twice made it even better.

 7. says:

  Dobrze skonstruowana, ale nie zaskakuj ca Napisana z jak osobliw manier kt ra zapewne mia a by stylizacj Dostrzegam kilka pora ek warsztatowych autora i odnosz wra enie, e jest to autor raczej s aby, niedojrza y, niepewny jeszcze w swoim pisarskim ja Nie si gn abym po t ksi zk po raz drugi.

 8. says:

  The crime shocking The main character fascinating yet appalling The ending really surprising I strongly recommend this book to everyone More on

 9. says:

  Boginie zemsty w dzia aniu Alekto w swym nieub aganym gniewie, Tyzyfone prze laduj ca zab jc w i zawistna Megajra Ka dy rozdzia odnosi si do dzia ki jednej z Erynii Komisarz Popielski musi znale zab jc , bo zagro one jest ycie jego w asnego wnuczka.

 10. says:

  Dobra lektura, miejscami hardkorowa szczeg lnie dla wie o upieczonych rodzic w kt rym by em jak czyta em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *